Algemene Voorwaarden verkoop aan natuurlijke personen

Algemene voorwaarden van “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Versie 0.1 d.d. 29-8-2018

Inhoudsopgave:

Artikel 1. Definities

Artikel 2 ‐ Toepasselijkheid

Artikel 3 ‐ Aanbiedingen en overeenkomsten

Artikel 4 ‐ Transport en – kosten

Artikel 5 ‐ Levertijd

Artikel 6 ‐ Afkoelingsperiode

Artikel 7 ‐ Niet goed, geld terug

Artikel 8 ‐ Garanties

Artikel 9 ‐ Klachten

Artikel 10 ‐ Privacy

Artikel 11 ‐ Klantenservice

Artikel 12 ‐ Toepasselijk recht, ontbinding en geschillen

Artikel 1. Definities
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: http://www.chloiscosmetics.com: de onderneming die onder de handelsnaam “Chloïs Cosmetics bv”, hierna te noemen “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo”, gevestigd te Dinteloord, kantoorhoudende aan de Sasdijk 1a, 4671RN te Dinteloord, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Breda onder nummer 61648299;
"Ontvangstbevestiging": de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden.
"Product": het product, dienst of de producten of diensten die door het sluiten van een overeenkomst tussen U en “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” en of via “www.chloiscosmetics.com” binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dan wel uitgevoerd dienen te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen;
"Voorwaarden": deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen, diensten en overeenkomsten die via de website van “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” gesloten worden en waarbij “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden voor B2B. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen U en “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteert u uitdrukkelijk deze Voorwaarden.
2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.4 “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar websites te wijzigen.
2.5 Indien de levering plaats vindt aan een rechtspersonen of natuurlijke personen die handelen uit naam van hun onderneming of beroep, gelden onze algemene voorwaarden voor B2B en zijn deze voorwaarden niet van toepassing.

Artikel 3. Aanbiedingen/Overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” zijn vrijblijvend, totdat u een ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Indien “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” de aankoopprijs van het product dient te verhogen als gevolg van een wettelijk voorschrift of een in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter, zal hij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) op de hoogte stellen. U hebt in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” te melden.
3.2 De overeenkomst tussen U en “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” komt tot stand op het moment nadat u:
een bestelling hebt geplaatst of een dienst heeft gevraagd bij “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de websites van “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” dan wel een schriftelijk verzoek tot het leveren van een dienst heeft gestuurd;
3.3 De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
(a) een omschrijving van het product /dienst dat door u gekocht/aangevraagd is en het aantal door u gekochte producten;
(b) de prijs van het product/dienst;
(c) uw naam, klantnummer, woonadres, adres waar het (de) product(en) naar toe gestuurd wordt(en)/de dienst(en) moeten plaatsvinden, factuuradres (indien anders dan uw woonadres en/of afleveradres), uw e-mail adres en uw telefoonnummer;
(d) de leveringstermijn van het product / datum wanneer de dienst plaats vindt;
(e) het bestelnummer/ bevestiging van de overeenkomst;
3.4 De overeenkomst bevat alle tussen u en “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo”.
3.5 De administratie van “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” verrichtte leveringen/diensten. “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

Artikel 4. Transport en -kosten
4.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in EURO en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.
4.2 Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product bij pakketpost is voor “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo”. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” kunnen worden uitgesloten.

Artikel 5. Levertijd
5.1 De leveringstermijn van producten bedraagt maximaal 30 werkdagen na ontvangst van de betaling, of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen u en “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo”. De door “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” overschreden wordt, zal “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval hebt u de bevoegdheid om de overeenkomst met “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” te melden.
5.3 De betalingen die u hebt gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.2 van deze Voorwaarden door u wordt ontbonden, zal “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” binnen 10 werkdagen nadat hij de in artikel 5.2 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

Artikel 6. Afkoelingsperiode
6.1 Nadat u het door u bestelde product hebt ontvangen, hebt u de bevoegdheid om binnen 14 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven.
6.2 Indien u de overeenkomst als gevolg van artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” te melden. U dient het product onmiddellijk terug te sturen naar “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo”. U moet wel zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden dragen.
6.3 De betalingen die u hebt verricht op het moment dat u de overeenkomst met “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” als gevolg van artikel 6.1 en 6.2 van deze voorwaarden hebt herroepen, zal “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” binnen 14 dagen of indien later meteen nadat “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” het door u geretourneerde product heeft ontvangen, aan u terugbetalen.
6.4 “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product al is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” of de leverancier van het product) is beschadigd.
6.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.
6.6 De verzendkosten van uw bestelling zullen in geval van retournering van de producten niet aan u worden terugbetaald.

Artikel 7. Niet goed, geld terug
7.1 Indien binnen 10 dagen nadat u het product hebt ontvangen het product een gebrek blijkt te vertonen, hebt u twee mogelijkheden:
(a) u kunt “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” schriftelijk (via fax, brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product; of
(b) u kunt de overeenkomst met “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” te melden.
7.2 Indien u “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, moet u het product aan “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” terugsturen. “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” zal het product dan binnen 20 werkdagen nadat hij het product van u terug heeft ontvangen, (doen) herstellen of vervangen en aan u terugsturen. De kosten het vervangen en/of herstellen van het product, en het aan u terugsturen van het product komen voor rekening van “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo”, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel het gebrek aan het product aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” niet verplicht het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” zal het product dan in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin zij het product van u ontvangen heeft. 7.3 Indien u de overeenkomst op basis van artikel 7.1(b) ontbindt, dient u het product onmiddellijk aan “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” te retourneren. De aankoopprijs van het product zal binnen 10 werkdagen op uw rekening teruggestort worden. Artikel 6.5 is op dit artikellid van toepassing.

Artikel 8. Garanties
8.1 Op de door “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt. Deze garantie tast uw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.

Artikel 9. Klachten
9.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” serieus in behandeling worden genomen.
9.2 U dient een klacht kenbaar te maken bij de Klantenservice van “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” (gegevens staan vermeld in artikel 11 van deze Voorwaarden).
9.3 “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen. “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” zal u hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.
9.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
9.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot "Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo". Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 

Artikel 10. Privacy
10.1 “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden.
10.2 Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” kunnen nakomen van de overeenkomst die hij met u is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen. Hiertoe kunnen uw gegevens aan derden worden verstrekt.
10.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult in het bestelformulier/aanvraagformulier wanneer u een product of dienst bestelt of hebt besteld.
10.4 Door het aangaan van een overeenkomst met “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verleent u uitdrukkelijke toestemming aan “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” voor het doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen, evenals het hiertoe aan derden verstrekken van uw persoonsgegevens.
10.5 Indien u geen prijs stelt op het door of namens “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen, kunt u dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” laten weten. “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” zal in al zijn aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen melden waar u kunt laten weten hierop geen prijs (meer) te stellen. “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” zal deze verwerking van uw persoonsgegevens dan onmiddellijk (doen) stopzetten, evenals uw persoonsgegevens opgenomen in dit bestand anonimiseren (voor gebruik voor statisch onderzoek door of ten behoeve van “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo”).
10.6 U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via fax, brief of e-mail) verzoek hiertoe aan “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” te richten. “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” zal u dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van u bij “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” aanwezige persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel (zie lid 10.2) niet volledig of relevant zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dient u dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” te melden, waarbij u aangeeft dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. Indien u wenst dat uw persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld dienen te worden, geeft u in uw bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van uw persoonsgegevens aan. “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” zal in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, tenzij “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” hiertoe niet in staat is. In dat geval zal “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” uw persoonsgegevens uit zijn bestand(en) verwijderen. “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” zal eventuele derden, aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt, opdracht geven eventuele wijzigingen, afschermingen of verwijderingen van uw persoonsgegevens over te nemen.
10.7 Bovenstaande geschiet alle volgens ons privacy regelement zoals dit is vermeld op onze website.


Artikel 11. Klantenservice
Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met:
Chloïs Glittertattoo
Chloïs Cosmetics BV
Sasdijk 1a
4671 RN Dinteloord
E-mail: info@chlois.com


Artikel 12. Toepasselijk recht, bemiddeling en geschillen
12.1 Op alle overeenkomsten gesloten met “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Indien er een geschil ontstaat tussen u en “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen u en “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo”, kunt u “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij de aard van dit geschil zo een bemiddeling niet rechtvaardigt.
12.3 Indien een geschil niet op basis van artikel 12.2 of op andere wijze in der minne geschikt kan worden, is de rechter te Breda bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, tenzij u binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” meldt hiertegen bezwaar te hebben. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Algemene Voorwaarden verkoop aan natuurlijke personen

Algemene voorwaarden van “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Versie 0.1 d.d. 29-8-2018

Inhoudsopgave:
Artikel 1. Definities
Artikel 2 ‐ Toepasselijkheid
Artikel 3 ‐ Aanbiedingen en overeenkomsten
Artikel 4 ‐ Transport en – kosten
Artikel 5 ‐ Levertijd
Artikel 6 ‐ Afkoelingsperiode
Artikel 7 ‐ Niet goed, geld terug
Artikel 8 ‐ Garanties
Artikel 9 ‐ Klachten
Artikel 10 ‐ Privacy
Artikel 11 ‐ Klantenservice
Artikel 12 ‐ Toepasselijk recht, ontbinding en geschillen

Artikel 1. Definities
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: http://www.chloiscosmetics.com: de onderneming die onder de handelsnaam “Chloïs Cosmetics bv”, hierna te noemen “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo”, gevestigd te Dinteloord, kantoorhoudende aan de Sasdijk 1a, 4671RN te Dinteloord, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Breda onder nummer 61648299;
"Ontvangstbevestiging": de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden.
"Product": het product, dienst of de producten of diensten die door het sluiten van een overeenkomst tussen U en “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” en of via “www.chloiscosmetics.com” binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dan wel uitgevoerd dienen te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen;
"Voorwaarden": deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen, diensten en overeenkomsten die via de website van “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” gesloten worden en waarbij “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden voor B2B. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen U en “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteert u uitdrukkelijk deze Voorwaarden.
2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.4 “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar websites te wijzigen.
2.5 Indien de levering plaats vindt aan een rechtspersonen of natuurlijke personen die handelen uit naam van hun onderneming of beroep, gelden onze algemene voorwaarden voor B2B en zijn deze voorwaarden niet van toepassing.

Artikel 3. Aanbiedingen/Overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” zijn vrijblijvend, totdat u een ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Indien “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” de aankoopprijs van het product dient te verhogen als gevolg van een wettelijk voorschrift of een in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter, zal hij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) op de hoogte stellen. U hebt in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” te melden.
3.2 De overeenkomst tussen U en “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” komt tot stand op het moment nadat u:
een bestelling hebt geplaatst of een dienst heeft gevraagd bij “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de websites van “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” dan wel een schriftelijk verzoek tot het leveren van een dienst heeft gestuurd;
3.3 De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
(a) een omschrijving van het product /dienst dat door u gekocht/aangevraagd is en het aantal door u gekochte producten;
(b) de prijs van het product/dienst;
(c) uw naam, klantnummer, woonadres, adres waar het (de) product(en) naar toe gestuurd wordt(en)/de dienst(en) moeten plaatsvinden, factuuradres (indien anders dan uw woonadres en/of afleveradres), uw e-mail adres en uw telefoonnummer;
(d) de leveringstermijn van het product / datum wanneer de dienst plaats vindt;
(e) het bestelnummer/ bevestiging van de overeenkomst;
3.4 De overeenkomst bevat alle tussen u en “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo”.
3.5 De administratie van “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” verrichtte leveringen/diensten. “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

Artikel 4. Transport en -kosten
4.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in EURO en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.
4.2 Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product bij pakketpost is voor “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo”. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” kunnen worden uitgesloten.

Artikel 5. Levertijd
5.1 De leveringstermijn van producten bedraagt maximaal 30 werkdagen na ontvangst van de betaling, of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen u en “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo”. De door “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” overschreden wordt, zal “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval hebt u de bevoegdheid om de overeenkomst met “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” te melden.
5.3 De betalingen die u hebt gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.2 van deze Voorwaarden door u wordt ontbonden, zal “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” binnen 10 werkdagen nadat hij de in artikel 5.2 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

Artikel 6. Afkoelingsperiode
6.1 Nadat u het door u bestelde product hebt ontvangen, hebt u de bevoegdheid om binnen 14 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven.
6.2 Indien u de overeenkomst als gevolg van artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” te melden. U dient het product onmiddellijk terug te sturen naar “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo”. U moet wel zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden dragen.
6.3 De betalingen die u hebt verricht op het moment dat u de overeenkomst met “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” als gevolg van artikel 6.1 en 6.2 van deze voorwaarden hebt herroepen, zal “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” binnen 14 dagen of indien later meteen nadat “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” het door u geretourneerde product heeft ontvangen, aan u terugbetalen.
6.4 “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product al is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” of de leverancier van het product) is beschadigd.
6.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.
6.6 De verzendkosten van uw bestelling zullen in geval van retournering van de producten niet aan u worden terugbetaald.

Artikel 7. Niet goed, geld terug
7.1 Indien binnen 10 dagen nadat u het product hebt ontvangen het product een gebrek blijkt te vertonen, hebt u twee mogelijkheden:
(a) u kunt “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” schriftelijk (via fax, brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product; of
(b) u kunt de overeenkomst met “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” te melden.
7.2 Indien u “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, moet u het product aan “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” terugsturen. “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” zal het product dan binnen 20 werkdagen nadat hij het product van u terug heeft ontvangen, (doen) herstellen of vervangen en aan u terugsturen. De kosten het vervangen en/of herstellen van het product, en het aan u terugsturen van het product komen voor rekening van “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo”, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel het gebrek aan het product aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” niet verplicht het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” zal het product dan in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin zij het product van u ontvangen heeft. 7.3 Indien u de overeenkomst op basis van artikel 7.1(b) ontbindt, dient u het product onmiddellijk aan “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” te retourneren. De aankoopprijs van het product zal binnen 10 werkdagen op uw rekening teruggestort worden. Artikel 6.5 is op dit artikellid van toepassing.

Artikel 8. Garanties
8.1 Op de door “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt. Deze garantie tast uw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.

Artikel 9. Klachten
9.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” serieus in behandeling worden genomen.
9.2 U dient een klacht kenbaar te maken bij de Klantenservice van “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” (gegevens staan vermeld in artikel 11 van deze Voorwaarden).
9.3 “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen. “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” zal u hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.
9.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
9.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot "Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo". Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Artikel 10. Privacy
10.1 “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden.
10.2 Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” kunnen nakomen van de overeenkomst die hij met u is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen. Hiertoe kunnen uw gegevens aan derden worden verstrekt.
10.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult in het bestelformulier/aanvraagformulier wanneer u een product of dienst bestelt of hebt besteld.
10.4 Door het aangaan van een overeenkomst met “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verleent u uitdrukkelijke toestemming aan “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” voor het doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen, evenals het hiertoe aan derden verstrekken van uw persoonsgegevens.
10.5 Indien u geen prijs stelt op het door of namens “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen, kunt u dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” laten weten. “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” zal in al zijn aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen melden waar u kunt laten weten hierop geen prijs (meer) te stellen. “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” zal deze verwerking van uw persoonsgegevens dan onmiddellijk (doen) stopzetten, evenals uw persoonsgegevens opgenomen in dit bestand anonimiseren (voor gebruik voor statisch onderzoek door of ten behoeve van “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo”).
10.6 U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via fax, brief of e-mail) verzoek hiertoe aan “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” te richten. “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” zal u dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van u bij “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” aanwezige persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel (zie lid 10.2) niet volledig of relevant zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dient u dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” te melden, waarbij u aangeeft dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. Indien u wenst dat uw persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld dienen te worden, geeft u in uw bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van uw persoonsgegevens aan. “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” zal in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, tenzij “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” hiertoe niet in staat is. In dat geval zal “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” uw persoonsgegevens uit zijn bestand(en) verwijderen. “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” zal eventuele derden, aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt, opdracht geven eventuele wijzigingen, afschermingen of verwijderingen van uw persoonsgegevens over te nemen.
10.7 Bovenstaande geschiet alle volgens ons privacy regelement zoals dit is vermeld op onze website.

Artikel 11. Klantenservice
Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met:
Chloïs Glittertattoo
Chloïs Cosmetics BV
Sasdijk 1a
4671 RN Dinteloord
E-mail: info@chlois.com

Artikel 12. Toepasselijk recht, bemiddeling en geschillen
12.1 Op alle overeenkomsten gesloten met “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Indien er een geschil ontstaat tussen u en “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen u en “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo”, kunt u “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij de aard van dit geschil zo een bemiddeling niet rechtvaardigt.
12.3 Indien een geschil niet op basis van artikel 12.2 of op andere wijze in der minne geschikt kan worden, is de rechter te Breda bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, tenzij u binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan “Chloïs Cosmetics bv/Chloïs Glittertattoo” meldt hiertegen bezwaar te hebben. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2024 Chloïs Cosmetics B.V. | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel